Friday, August 7, 2009

Pa mudji

In kanehemon pa mudji ma AllahutaAllh maka salam ma nabi ta Muhammad (S)
Agsarang sukur ako ma Allah lapay na in kaam kanehemon in binuwanan pa kita umur maka buhi ta, tiya niya mga amanat pa ossob misan daa diki diki ma sigam kalasahan ko kapuntana ihan ko ma diyalom sin pag iman ma Allah. Inga inga na kitabi binaybayan gadda ruwa in kaunan bi butiya ma Lahat Philippine, Qatar, Egypt, Saudi, Europe, Dubai, US ingga inga na kaluwasan lahat, in kami misan labay ma internet ta pa ossob tabi in parangan parangan sin kabuhi na ma reyalom ka Islam.

Tiya in puntanaibi main ag paka saula ula buwat malaingkan ag pa puas sadja kataksilan ma hadarat sin Allah in makapasampay amanat ma ilmo tapamuwan na gaddaruwa pagdunya maka pag akhirat, Insha Allah mura murahan tahinang inya bulansang in maka iling duwahed in kanehemon in paosob na in kapuntana ihan na.

Pangamuin bi duwa'a in tap loha tari in mga topic mitu ma riyalom site, sarta pa mga niya suggestions, comments, Questions sin kaam pasal sin pakaradjaan tiya open duwa kaam, ilu ko ruwa tapatannaan BOX, muramurahan hidayatan tabi sin Allah buwanan kitabi kasabar, ridjiki halal maka ridji Ilmo.

Mahuli pa balik ko in kanehemon ma Allah siya ra in makapag baya maka makagaus makanehemon pakaradjaan. Allahumma Amin,,, Shukran Assalamu Alaikum.

No comments:

Post a Comment

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP